RODO

Appol Sp. z o.o. w Łąkcie Górnej, Opolu Lubelskim

Administratorem Państwa danych osobowych jest APPOL Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łąkcie Górnej pod adresem: Łąkta Górna 35; 32-731 Żegocina, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 149508. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja usługi/dostawy określonej zawartą z nami umową jaką wykonujemy lub wykonywaliśmy na Państwa rzecz lub pozostajemy w kontakcie handlowym w związku z zamiarem zawarcia takiej umowy, co na gruncie RODO stanowi nasz prawnie uzasadniony interes. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez Spółkę jest dochodzenie ewentualnych roszczeń w związku z umową lub obrona przed roszczeniami wystosowanymi w stosunku do Spółki oraz udokumentowanie wykonania umowy dla celów podatkowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest umowa na usługę/dostawę. Spółka przekazuje Państwa dane osobowe współpracującym firmom świadczącym usługi wsparcia IT oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne, firmom transportowym i kurierskim, kancelariom prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych stron umowy , w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później. Mają Państwo prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Siedziba: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie spółki. Ponadto, Spółka udostępnia adres email: appol@appol.pl za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych. Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresu i NIP jest wymogiem zawarcia umowy. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Spółce zawarcie lub realizacje umowy. Spółka nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.

 

Appol Bis Sp. z o.o. w Potyczy

Administratorem Państwa danych osobowych jest APPOL Bis Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Potyczy pod adresem: Potycz 1, 05-530 Góra Kalwaria, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 715531. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja usługi/dostawy określonej zawartą z nami umową jaką wykonujemy lub wykonywaliśmy na Państwa rzecz lub pozostajemy w kontakcie handlowym w związku z zamiarem zawarcia takiej umowy, co na gruncie RODO stanowi nasz prawnie uzasadniony interes. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez Spółkę jest dochodzenie ewentualnych roszczeń w związku z umową lub obrona przed roszczeniami wystosowanymi w stosunku do Spółki oraz udokumentowanie wykonania umowy dla celów podatkowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest umowa na usługę/dostawę. Spółka przekazuje Państwa dane osobowe współpracującym firmom świadczącym usługi wsparcia IT oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne, firmom transportowym i kurierskim, kancelariom prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych stron umowy , w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później. Mają Państwo prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych : ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie spółki. Ponadto, Spółka udostępnia adres email: potycz@appol.pl za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych. Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresu i NIP jest wymogiem zawarcia umowy. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Spółce zawarcie lub realizacje umowy. Spółka nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.